Make your own free website on Tripod.com

ข้อมูลประชากร

แขวง จำนวนราษฎร
เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน เดือนตุลาคม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ป้อมปราบ 12,732 12,812 25,544 12,710  12,810 25,520 12,710 12,816 25,526 12,660 12,771 25,431
วัดเทพศิรินทร์ 5,703 5,392 11,095 5,682 5,381 11,063 5,678 5,388 11,066 5,676 5,381 11,057
คลองมหานาค 7,508 7,833 15,341 7,506 7,843 15,349 7,487 7,829 15,316 7,500 7,859 15,359
บ้านบาตร 5,391 5,220 10,611 5,393 5,221 10,614 5,371 5,201 10,572 5,373 5,201 10,574
วัดโสมนัส 4,853 4,910 9,763 4,853 4,924 9,777 4,845 4,922 9,767 4,828 4,912 9,740
รวมทั้งหมด 36,187 36,167 72,354 36,144 36,179 72,323 36,091 36,156 72,247 36,037 36,124 72,161